Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции

Правно основание: чл.129, ал. 1 ДОПК

18. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции 

Срок за изпълнение:

  • до 30 дни
  • без такса


Необходими документи:

  • Искане за прихващане или възстановяване  

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
30 дни Безплатно

Заявления:

Files: