Одобряване на архитектурни проекти за реално обособени части на сгради