Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Правно основание: чл.36 от ЗОС

Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Актуална скица за имота /оригинал/
  • Документ, удостоверяващ придобивното основание - нот.акт, съдебно решение, договор за продажба, замяна и др.; Удостоверение за липса на задължения към Община Димитровград.  

Място на получаване: Гише № 6

Обикновена услуга
Срок Цена
90 дни 2,00 лв.

Заявления:

Files: