Учредяване право на строеж върху общинска земя

Правно основание: чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Учредяване право на строеж върху общинска земя                 

Необходими документи:

  • Искане по образец Копие от съдебната регистрация на юридическото лице
  • Скица /копие от действащия ЗРП/
  • Удостоверение за липса на задължения към Община Димитровград.

Място на получаване: Гише № 6

Обикновена услуга
Срок Цена
90 дни 2,00 лв.

Заявления:

Files: