Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна на Наредба № 2 за опазване на обществения ред и в Наредба №4 за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане на територията на община Димитровград .

До Общински съвет Димитровград     Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А    От Тодор Ташев , общински съветник при Общински съвет Димитровград , КП Да за Димитровград .   Относно : Промяна в Наредба № 2 за опазване на  обществения…

Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

Приемане на изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ…

Промяна в Наредба № 12 - Привеждане в съответствие със съществуващата нормативна база на Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До Общински съвет Димитровград   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Тодор Ташев – общински съветник при Общински съвет Димитровград, КП Да за Димитровград.   Относно : Промяна в наредба № 12  - Привеждане в съответствие със съществуващата нормативна база на Наредба № 12 за определяне на  местните данъци на територията на…

Приемане на изменение на Наредба № 30 условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград във връзка с изплащане на еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата за подпомагане отглежда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                        Относно: Приемане на изменение на…

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

Предложение за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

До Общински съвет Димитровград Докладна записка От Тодор Ташев , общински съветник от КП Да за Димитровград. Относно : Промяна на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        …

Предложение за приемане на изменение на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –…

Предложение за приемане на изменение на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И…

Предложение за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

До Общински съвет Димитровград Докладна записка От Тодор Ташев , общински съветник от КП Да за Димитровград. Относно : Промяна на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        …