Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир", в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Files: