Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" в поземлен имот с идентификатор 69691.32.53 по КК

Files: