Notifications of investment intentions

Уведомление за инвестиционно намерение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумолатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС в поземлен имот с идентификат