Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, съгласно чл.75, ал.1 от Закона за водите за открита процедура за изменение на параметрите на разрешително за водовземане и ползване №31190072/22.04.2021г. от повърхностен воден обект - р.Марица.

Files: