Messages

Съобщение на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - река Марица с цел на ползването - "Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пре