Мандат 2003-2007

Решение № 1215 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1215 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинската собственост и  чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1214 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1214 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество  (приета с Решение № 454/2005г.)        …

Решение № 1213 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1213 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/2004 г.) и чл.58 (изменен с Решение № 1022/30.11.06) от Наредбата…

Решение № 1212 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1212 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/2004 г.) и чл.58 (изменен с Решение №  1022/30.11.06) от…

Решение № 1211 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1211 от 26.04.2007 г.      На основание чл.35 от Закона за общинската собственост  и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005…

Решение № 1210 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1210 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.21 ал.4 от ЗОС, чл.199 от Закона за устройство на територията и чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление…

Решение № 1209 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1209 от 26.04.2007 г.      На основание  чл.23 от Закона за общинската собственост                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1. Открива процедура по отчуждаване на следния недвижим имот – пл.№ 1864 между…

Решение № 1208 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1208 от 26.04.2007 г.    На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и    чл.56 от Закона за устройство на територията                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в…

Решение № 1207 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1207 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 48а/2/ от Закона за допитване на народа и във връзка със Заповед № РД 46-297/19.03.2007 г. на Министъра на…

Решение № 1206 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1206 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и    чл.12 ал.3 от Закона за общинската собственост                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1. Предоставя на Регионална дирекция…