Мандат 2003-2007

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 46/26.06.2007 Г.

Препис-извлечение от Протокол № 46 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.06.2007 г., на което са приети решения от Р № 1256 до Р № 1271 вкл. можете да изтеглите от тук.

Решение № 1203 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1203 от 26.04.2007 г.      На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската  собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/16.11.2004 г.) и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 45/31.05.07

Препис-извлечение от Протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 31.05.2007 г., на което са приети решения от Р № 1224 до Р № 1255 вкл. можете да изтеглите от тук.

Решение № 1223 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1223 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 от Закона за общинската собственост и чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1222 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1222 от 26.04.2007 г.     На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема за подкрепа и реализация “Стратегия за приложение на рамковата програма за…

Решение № 1221 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1221 от 26.04.2007 г.                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   От проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-275/16.04.07 г. (изх. № 06-00-273/16.04.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет…

Решение № 1220 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1220 от 26.04.2007 г.                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   От проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-275/16.04.07 г. (изх. № 06-00-273/16.04.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет…

Решение № 1219 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1219 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,    чл.3 т.2, чл.4 т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Дава…

Решение № 1218 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1218 от 26.04.2007 г.     На основание чл.13 т.4 от Наредба № 6 за условията и реда, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските…

Решение № 1216 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1216 от 26.04.2007 г.      На основание чл.66а от Закона за общинската собственост                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Димитровград и резултатите от…