Мандат 1999-2003

РЕШЕНИЕ № 908 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 908от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.54 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и § 17 от ЗУТ, ЕТ “Христо Ташев”, представляван от Христо Тодоров Ташев, да заплати на община Димитровград,…

РЕШЕНИЕ № 907 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 907от 30.07.2003 г. Кмета на община Димитровград да издаде заповед за премахване на преместваемото съоръжение - павилион, поставено в зелената площ намираща се на бул.”Г.С.Раковски” до блок № 40 до провеждане на всички законосъобразни процедури.Участвали в гласуването -…

РЕШЕНИЕ № 906 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 906от 30.07.2003 г. Общински съвет - Димитровград възлага на кмета на общината съвместно с комисията по “Търговия, общински пазари и тържища” в срок до 20.08.2003 г.: - да определи работна група за изясняване на въпроса с изразходваните средства…

РЕШЕНИЕ № 905 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 905от 30.07.2003 г. 1. Общински съвет - Димитровград одобрява за построяването на “Сенник към метален навес” на “Бабин пазар” - Димитровград средства в размер на 20 000 лева. 2. Средствата да бъдат осигурени от фонд “Приватизация”. Участвали в…

РЕШЕНИЕ № 904 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 904от 30.07.2003 г. Общински съвет - Димитровград упълномощава кмета на община Димитровград инж.Димитър Христов Хаджииванов - представител на община Димитровград в “МБАЛ” АД гр.Хасково да гласува по свое усмотрение по всички точки на дневния ред, съобразно Закона в…

РЕШЕНИЕ № 903 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 903от 30.07.2003 г. На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, Общински съвет - ДимитровградР Е Ш И: Удостоява със званието “Почетен гражданин на Димитровград” Теню Кунев Господинов и Васил Тодоров Писанов, и Дяко Пенев Милев - за “Почтен…

РЕШЕНИЕ № 902 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 902от 30.07.2003 г. На основание чл.21 ал.3 от Закона за вероизповеданията, Общински съвет Димитровград отпуска средства в размер на 10 000 лв. за започване строежа на християнски храм “Св.Димитър” в с.Длъгнево, община Димитровград и 4000 лв. за довършване…

РЕШЕНИЕ № 901 ОТ 30.7.2003 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 901от 30.07.2003 г. 1. Ползването на дървесина да става по приложения списък с трите имена и ЕГН на лицето, представител на домакинството, което ще ползва дървесина. 2. След съгласуването му с Държавно лесничейство, списъкът да се постави на…

РЕШЕНИЕ № 900 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 900от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕТ “Страхил Йорданов” да заплати на община Димитровград, право на…

РЕШЕНИЕ № 899 ОТ 30.7.2003 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДР Е Ш Е Н И Е № 899от 30.07.2003 г. 1. На основание чл.38 ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, ЕТ “Диди” да заплати на община Димитровград право на строеж…