Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център

   1256  Completed projects
Настоящото проектно предложение е част приоритетите за развитие на Община Димитровград в периода 2014 – 2020. Основната цел на проекта е да допринесе за опазването на културното наследство на Димитровград за бъдещите му поколения като осигури достъп до неговите обекти и фондове и като повиши атрактивността на културните институции. За постигането на тази обща цел по проекта са предвидени няколко групи от дейности. Проектът предвижда изпълнението на строителни дейности, които ще допринесат за подобряване на достъпа на хората с увреждания до сградата на Комплекс Исторически Музей – Градска Библиотека. От друга страна проектът предвижда въвеждането на интерактивни технологии за дейностите на Комплекс Музей-Библиотека и превърщането му в културен център, а също предвижда дейности за интеграция на ромското население чрез планираните проучвателни дейности за тяхната история и обичаи, представянето им на обществеността, създаването и представянето на фотоизложба. Дейности по информация и публичност ще спомогнат за прозрачността на проекта и информиране на обществеността за подкрепата на донора.  
Управляващ орган/ схема Програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства", Мярка 3 "Достъпност на културното наследство за обществеността"
Стойност/лева 1 009 000,53
свали като .pdf