Completed projects

RECONSTRUCTION AND FURTHER BUILDING UP OF THE SEWERAGE PLUMBING OF THE CITY OF DIMITROVGRAD – "RIGHT BANK”

Improving the ecological status of Dimitrovgrad and creating conditions for sustainable development. Resolve the problem with the wastewater of all consumers and meet the urgent sanitary and hygienic needs of the population through reconstruction and construction of Main sewerage collectors of Dimitrovgrad - right bank. Development of the environmental infrastructure…

SOCIAL INCLUSION "YES FOR THE CHILDREN OF DIMITROVGRAD"

SOCIAL INCLUSION "YES FOR THE CHILDREN OF DIMITROVGRAD" The main objectives of the project are: Prevention of social exclusion of children and families from vulnerable groups Prevention of the abandonment and institutionalization of children with disabilities and development of special skills for their upbringing in a family environment Managing Authority/…

Да правим бизнес заедно

The „Doing Business Together“ Project is financed by Erasmus+ Programme, The Agency for Mobility and EU programmes. Leading Partner is the Municipality of Kutina, Croatia. The main objective of the project is active teaching methods, educational workshops for primary school students and their teachers to encourage the introduction of entrepreneurship…

Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния европейски контекст чрез достъпност на Комплекс-Музей - Библиотека и превръщането му в културен център

Настоящото проектно предложение е част приоритетите за развитие на Община Димитровград в периода 2014 – 2020. Основната цел на проекта е да допринесе за опазването на културното наследство на Димитровград за бъдещите му поколения като осигури достъп до неговите обекти и фондове и като повиши атрактивността на културните институции. За…

I ALSO HAVE A FAMILY

Foster families / "Accept me" / Municipal Program for Child Protection Managing Authority/ Project OP "Human Resources Development " Value/ leva   Implementation period December 2011 – December 2014 Contact person Galina Peneva 0391/ 68 299

Социална интеграция в детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване

Обща цел: Подпомагане на по-успешната образователна и социална интеграция и бъдещата реализация на децата и учениците от етническите малцинства. Специфична цел: 1. Изграждане на работещ модел в община Димитровград за интеграция на децата и учениците от малцинствените етнически групи и за превенцуя на ранното отпадане чрез реализиране на програми, услуги…

Звено за услуги в домашна среда Димитровград

Създаване на устойчив модел, чрез който по иновативен и гъвкав начин почасово се предоставят услуги за лична помощ, подобрявайки качеството на живот, оказване помощ в битовото обслужване, съдействие при получаване на здравни и административни услуги. Създаване на условия за социално включване в обществения живот. Управляващ орган/ схема ОП "Развитие на…

Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово

1. Туристически маркетинг на обектите, представляващи интерес за чуждестранни и местни туристи в Област Хасково; 2. Изграден модел за устойчивото използване на природните и културните ресурси, намиращи се на територията на целевите общини 3. Повишаване привлекателността и конкурентноспособността на региона ; 4. Подобряване на екологичната ситуация 5. Увеличена средногодишна заетост…

Димитровград за достъп

1. да се оптимизира движението на хора, стоки и услуги от другата страна на границата и по този начин се насърчи ефективното развитие на бизнеса в ключови сектори (вкл. туризъм); 2. безопасен и комфорт транзит; 3. изграждане на капацитет за прилагане на най-добрите практики в развитието и управлението на модерна…

Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот / “Без граници”

Общата цел на настоящето проектно предложение е да мотивира и ангажира местните заинтересовани страни в община Димитровград в процеса на създаване на условия и предпоставки за съчетаване на личния, семеен и професионален живот на гражданите на общината за насърчаване на заетостта и подобряване качеството на живот.Специфични цели: 1.    Да се…