заповед РД-06-559

   1209  Actual

З А П О В Е Д

        № РД-06-559.........

Димитровград .25.03.2015г.

 

     В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-916/17.03.2015г. от Хашар Велиев Смаилов,собственик по нот.акт №34/1996г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХV-841,842  в кв.81 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповед №269/1966г. , с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация с цел прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници на УПИ ХV-841,842 и съседен УПИ ХІV-841 ,отразени след допълване на кадастралния план за двата имота ,одобрено със заповед № РД-06-191/2015г. на Кмета на Община Димитровград по данни от геодезическо заснемане от лицензирано лице.

      За откриване на  процедурата  към искането са приложени копия от документи за собственост и скица за проектиране №294/18.03.2015г. 

      На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ ,§8,ал.2 от ПР на ЗУТ и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

  на Хашар Велиев Смаилов,собственик по нот.акт №34/1996г. на  урегулиран поземлен имот  УПИ ХV-841,842  в кв.81 по плана на с.Ябълково, одобрен със заповеди №269/1966г и № РД-06-191/2015г. на Кмета на Община Димитровград  да възложи изработване на Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация  с цел прокарване на вътрешните  регулационни линии  по съществуващите имотни граници на УПИ ХV-841,842 и съседен УПИ ХІV-841 ,отразени след допълване на кадастралния план за двата имота  по данни от геодезическо заснемане от лицензирано лице с  обхват по приложената скица №294/18.03.2015г. 

    Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

    Към проекта при спазване изискванията на  чл.60,ал.3 от Наредба №3/2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри да бъде приложен надлежно оформен протокол образец 0540

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

    Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

    Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград

 

свали като .pdf