ЗАПОВЕД РД-06-532

   1236  Actual

З А П О В Е Д

           № РД-06 -532.........

Димитровград .24.03.2015г.

 

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-914/17.03.2015г. от Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, с искане за  допущане изработване на проект за изменение на ПУП- План за застрояване,одобрен със заповед № 414/27.04.2004г. на Кмета на Община Димитровград  във връзка с осъществяване инвестиционно намерение за разширение на съществуваща сграда

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копия от документ за собственост ,скица №Ф00573/18.03.2015г. на ОСЗемеделие Димитровград

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА ,чл.135,ал.3 от Закона за устройство на територията и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на Марчо Жеков Жеков,съсобственик  по нот.акт №74/2009г. на поземлен имот № 503005,местност „Жека кория” по КВС за землище с.Светлина, да възложи изработване на  проект за изменение на ПУП- План за застрояване ,одобрен със заповед № 414/27.04.2004г. на Кмета на Община Димитровград , във връзка с осъществяване инвестиционно намерение за разширение на съществуваща сграда с обхват по приложена скица№Ф00573/18.03.2015г. на ОСЗемеделие Димитровград  и извадката ,показана по-горе.  

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград

 

 

 

 

 

свали като .pdf