заповед № РД-06-419

   942  Actual

З А П О В Е Д

 

      № РД-06 -419.........

 

Димитровград ..16.03.2015г.

 

В Община Димитровград e постъпилo заявление рег.инд.№УТКР-29-802/10.03.2015г. от „Марса” АД Хасково, собственик  на  поземлени имоти №№ 531058, 531021, 531060, 531054 в местност „ДК Крепост” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,с искане за допущане    изработването на проект за изменение на Подробни устройствени планове за поземлени имоти №531058 и №531044 ,одобрени със заповеди РД-06-2456/17.12.2010г. и РД-06-47/12.01.2012г. на Кмета на Община Димитровград   с цел  изработване на план за регулация на поземлен имот №531058 след приобщаване на части от имоти №№531021, 531060, 538054 към него със запазено отреждане „За производствени и складови дейности”

За откриване на  процедурата  към искането са приложени копие от документи за собственост, скица за проектиране  №271/12.03.2015г. , скици №№ К08078/09.03.2015г., К08079/09.03.2015г  и К08078/09.03.2015г на ОС Земеделие Димитровград и скица- проект, съобразена с инвестиционното намерение.

На основание чл.44,ал.1т.13 от ЗМСМА , чл.135,ал.3 във връзка с чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ  и положително становище на главния архитект на Община Димитровград

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

на „Марса” АД Хасково, собственик  на  поземлени имоти №№ 531058, 531021, 531060, 531054 в местност „ДК Крепост” по картата на възстановената собственост за землището на с.Крепост  ,да възложи изработване на  проект за изменение на Подробни устройствени планове за поземлени имоти №531058 и №531044 ,одобрени със заповеди РД-06-2456/17.12.2010г. и РД-06-47/12.01.2012г. на Кмета на Община Димитровград   с цел изработване на план за регулация на поземлен имот №531058 след приобщаване на части от имоти №№531021, 531060, 538054 към него със запазено отреждане „За производствени и складови дейности” с обхват по приложената скица  №271/12.03.2015г .

Проекта да се изготви от правоспособни технически лица  при спазване на общите правила на ЗУТ,Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , Наредба №7 от 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

            Съгласно чл.136,ал.3 от ЗУТ спирам прилагането на действащите устройствени планове,в частите, за които се отнася изменението.

Срок за изготвяне на проекта 60 дни.

Обявяването на настоящата заповед да се извърши при спазване на изискванията на чл.124б,ал.2 от ЗУТ.

 

ИВО ДИМОВ

кмет на Община  Димитровград

 

свали като .pdf