обявление №206

   1356  Actual

ОБЯВЛЕНИЕ  № 206 / 31.03.2015г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес 31.01.2015 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-687#1/26.02.2015г. процедура за одобряване на проект за ПУП – План за застрояване на УПИ І и УПИ Х в кв.1 по плана на с.Великан.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи,че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ ІІІ-57 в кв.1 не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00563R W

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 31.03.2015год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 14.04.2015 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

свали като .pdf