обявление №197

   1335  Actual

О Б Я В Л Е Н И Е №  197 / 27.03.2015год.

                                                                      К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

       Днес 27.03.2015год. в Община Димитровград  се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-722#1/04.3.2015год. обявление №137/27.02.2015год. ведно със заверено копие от  Проект за ПУП- План за  регулация и План за застрояване на поземлени имоти 21052.350.41, 21052.350.42 и 21052.350.31  по кадастрална карта на гр. Димитровград във връзка със осъществяване на общинската инициатива  за обособяване на „Градска зона за растеж  и развитие „Габера „.

      Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

      При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с обявление  №137/27.02.2015год. с приложенията  както следва:

- Концесионер на имот с идентификатор 21052.350.31 местност ”Белия бряг” по кадастрална карта на гр. Димитровград-  не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0052ZN N

- собственик на имот с идентификатор  21052.1018.430 -”Габера” по кадастрална карта на гр. Димитровград- не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005601 3.

            - собственик на имот с идентификатор 21052.1018.430 -”Габера” по кадастрална карта на гр. Димитровград 2.не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 005603 5.

           -собственик на имот с идентификатор  21052.1018.567 -”Габера” по кадастрална карта на гр. Димитровград-  не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0054ВО Z.

           - собственик на имот с идентификатор 21052.1018.277 -”Габера” по кадастрална карта на гр. Димитровград-  не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0055ZV V.

         - собственик на имот с идентификатор 21052.1018.429-”Габера” по кадастрална карта на гр. Димитровград-  не е потърсено от  получателя, видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 0055ZZ Z.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 27.03.2015год. заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

Срокът по съобщаване изтича на 10.04.2015г.

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

 

свали като .pdf