обявление №169

   865  Actual

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/18.03.2015г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 18.03.2015г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-637#1/23.02.2015г. Проект                      за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ IX-6445 и УПИ X-6445, представляващи имоти с идентификатори 21052.1015.2233 и 21052.1015.2234 по Кадастрална карта                    на Димитровград в кв. 189 по плана на Димитровград, при което същите се обединяват           в един нов УПИ XIII-6445 с площ 3015,36 кв.м. и от Проект за изменение на ПУП – План         за застрояване на новообразувания имот, при което конкретното предназначение на имота се определя : „За КОО, търговска и складова дейност” – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед № РД-06-1581/13.10.2014г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                    на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което             се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство                      на територията :

-домоуправители на вход „А” и вход „Д” на бул.”Стефан Стамболов” бл. № 4 /идентификатор 21052.1015.270.1/ не са получили писмото /непотърсено/, видно               от обратни разписки ИД PS 6400 0054G0 G и ИД PS 6400 0054FY D

-съсобственик на УПИ VІ в кв. 184 /идентификатор 21052.1015.472/ не е получил писмото /отсъства/, видно от обратна разписка ИД PS 6400 0054G1 H.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 18.03.2015г. заинтерисованите лица могат     да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация съгласно чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Срокът за обявлението изтича  на 01.04.2015г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf