Здравни медиатори

В община Димитровград работят двама здравни медиатори - един за кв. Изток и един за кварталите Мариино, Вулкан и Черноконево и гр. Меричлери”.

Кабинети:

 • кв. Изток
 • ул. „Баба Иванка” №1
 • ДГ „Лилия”
 • кв. Черноконево
 • ул. „Милеви скали” №8
 • Оу „Св. Св. Кирил и Методий”

Работно време: от понеделник  до петък

 • 8:30 – 12:00 часа
 • 12:30 – 17:00 часа

Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Дейността му е свързана с:


1. Подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ: 

 • Помага (придружава, информира, разяснява) при контактите между ОПЛ и/или други медицински специалисти и пациента; 
 • Извършва патронаж на рискови семейства, бременни и млади майки. 

2. Оказване на помощ при комуникациите със Здравноосигурителната каса: 

 • Здравният медиатор предоставя информация за необходимостта и значението на услугите, които предоставя НЗОК, и помага при попълването на нужната документация; 
 • Информира и разяснява какви са правата и задълженията на пациента.

3. Оказване на помощ при комуникациите с Отдела за социално подпомагане, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от дискриминация: 

 • Медиаторът осигурява информация за функционирането на тези институции и улеснява достъпа на клиентите до тях; 
 • Медиаторът сезира съответните институции за нарушени права (детски, социални и правата на човека).

4. Здравно образование и профилактика на населението: 

 • Консултира целевата група по проблемите на семейното планиране и репродуктивното здраве; 
 • Обяснява ползата от ваксинациите и имунизациите; 
 • Съветва по отношение на принципите на обща хигиена и основните здравни проблеми; 
 • Предоставя информация и материали за здравословен начин на живот; 
 • Работи съвместно с РЗИ, и съдейства при изпълнение на програмите им.