Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Върбица,

З А П О В Е Д

 

№РД-06-604

 

гр. Димитровград, 05.05.2022 г.

 

На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол 2 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

„Братя Желеви” ООД за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Върбица, за срок от 7 /седем/ години:

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

площ в кв.м.

год. наемна цена в лв.

1

ПИ 76087.28.20, м. ДИМЧОВИТЕ ЯБЪЛКИ, кат. 4, НТП Изост. орна земя, 4665 кв.м., стар №000084

4 665

800

2

ПИ 76087.9.165, м. БЕЛИТЕ ГЕРЕНИ, кат. 4, НТП Нива, 181 кв.м., стар №009165

181

300

3

ПИ 76087.54.66, м. АНГОВИЯ БУНАР, кат. 5, НТП Лозе, 1556 кв.м., стар №054066

1 556

400

 

 

 

 

 

 

 

 

с обща площ 6 402 кв.м. и обща годишна наемна цена в размер на 1 500,00 лв.

Наемната цена за първата година да се внесе при сключване на договора.

 

Срокът за настаняването и другите условия за ползването на имота да се уточнят в наемен договор, сключен между Община Димитровград и наемателя.

 

Договорът да се сключи в срок до 14 дни от получаване на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка” и на наемателя за сведение и изпълнение.

 

 

 

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

Зам.-кмет на Община Димитровград