Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З А П О В Е Д

 

№РД-06-609

 

гр. Димитровград, 05.05.2022 г.

 

На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол 8 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

Осман Садула Осман за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево, за срок от 7 /седем/ години:

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

площ в кв.м.

год. наемна цена в лв.

1

ПИ 68669.25.13, м. БЕЛИЯ БРЯГ, кат. 7, НТП Нива, стар№025013

1 207

25

2

ПИ 68669.25.14, м. БЕЛИЯ БРЯГ, кат. 7, НТП Нива, стар№025014

1 067

22

3

ПИ 68669.25.15, м. БЕЛИЯ БРЯГ, кат. 7, НТП Нива, стар№025015

1 033

21

4

ПИ 68669.25.16, м. БЕЛИЯ БРЯГ, кат. 7, НТП Нива, стар№025016

977

20

5

ПИ 68669.30.3, м. ЗАД ЧОПЛАКА, кат. 9, НТП Нива, стар№030003

3 938

79

6

ПИ 68669.30.4, м. ЗАД ЧОПЛАКА, кат. 9, НТП Нива, стар№030004

6 212

125

7

ПИ 68669.32.2, м. ОРТА ГЕРЕН, кат. 9, НТП Нива, стар№032002

7 690

154

8

ПИ 68669.34.9, м. КЮРПЕ КОРИЯ, кат. 7, НТП Нива, стар№034009

1 836

37

9

ПИ 68669.32.23, м. ОРТА ГЕРЕН, кат. 9, НТП Нива, стар№032023

1 541

31

10

ПИ 68669.34.10, м. КЮРПЕ КОРИЯ, кат. 7, НТП Нива, стар №034010

5 949

120

11

ПИ 68669.34.11, м. КЮРПЕ КОРИЯ, кат. 7, НТП Нива, стар №034011

5 351

108

12

ПИ 68669.34.13, м. КЮРПЕ КОРИЯ, кат. 7, НТП Нива, стар №034013

1 614

33

13

ПИ 68669.36.6, м. ДУАН КАЙРЯК, кат. 9, НТП Нива, стар№036006

2 854

58

14

ПИ 68669.36.10, м. ДУАН КАЙРЯК, кат. 9, НТП Нива, стар№036010

2 305

47

15

ПИ 68669.38.22, м. РЕКАТА, кат. 8, НТП Нива, стар№038022

4 259

86

16

ПИ 68669.38.29, м. РЕКАТА, кат. 8, НТП Нива, стар№038029

3 424

69

17

ПИ 68669.38.34, м. РЕКАТА, кат. 8, НТП Нива, стар№038034

1 819

37

18

ПИ 68669.39.4, м. Големия Кайряк, кат. 8, НТП Нива, стар№039004

4 709

95

19

ПИ 68669.39.7, м. Големия Кайряк, кат. 8, НТП Нива, стар№039007

1 213

25

20

ПИ 68669.39.18, м. Големия Кайряк , кат. 8, НТП Нива, стар№039018

2 063

42

21

ПИ 68669.39.24, м. Големия Кайряк , кат. 8, НТП Нива, стар№039024

3 172

64

22

ПИ 68669.39.27, м. Големия Кайряк , кат. 8, НТП Нива, стар№039027

3 312

67

23

ПИ 68669.39.28, м. Големия Кайряк , кат. 8, НТП Нива, стар№039028

5 342

107

24

ПИ 68669.40.14, м. СКАЛАТА, кат. 8, НТП Нива, стар №040014

3 024

61

25

ПИ 68669.40.18, м. СКАЛАТА, кат. 8, НТП Нива, стар №040018

3 293

66

26

ПИ 68669.96.17, м. УРГАНЕТО, кат. 7, НТП Нива (чл.19 от ЗСПЗЗ) , стар №096017

3 108

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с обща площ 82 312 кв.м. и обща годишна наемна цена в размер на 1 662,00 лв.

 

 

 

Наемната цена за първата година да се внесе при сключване на договора.

 

Срокът за настаняването и другите условия за ползването на имота да се уточнят в наемен договор, сключен между Община Димитровград и наемателя.

 

Договорът да се сключи в срок до 14 дни от получаване на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка” и на наемателя за сведение и изпълнение.

 

 

 

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

Зам.-кмет на Община Димитровград