Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Долно Белево

З А П О В Е Д

 

№РД-06-608

 

гр. Димитровград, 05.05.2022 г.

 

На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол 6 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

 

Добринка Лозкова Панева за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Долно Белево, за срок от 7 /седем/ години:

 

 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:

площ в кв.м.

год. наемна цена в лв.

1

ПИ 22561.33.6, м. ТОЧЕВ ГЕРЕН, кат. 6, НТП Нива, стар №000426

3 215

100

 

 

 

 

 

с обща площ 3 215 кв.м. и обща годишна наемна цена в размер на 100,00 лв.

Наемната цена за първата година да се внесе при сключване на договора.

 

Срокът за настаняването и другите условия за ползването на имота да се уточнят в наемен договор, сключен между Община Димитровград и наемателя.

 

Договорът да се сключи в срок до 14 дни от получаване на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка” и на наемателя за сведение и изпълнение.

 

 

 

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

Зам.-кмет на Община Димитровград