Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №7 за продажба на мляко и млечни произведения

   164  Заповеди

З   А   П   О  В   Е   Д

 

№ РД-06-124

 

Димитровград,  29.01.2019 г.

 

           

На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 5 от 25.01.2019 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти на Зеленчуков пазар ул. „Елин Пелин”, общинска собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

”ГАЛЯ КОМЕРС”ЕООД, представляван от Галя Пенчева Христова, за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №7 за продажба на мляко и млечни произведения с площ  36.89 кв.м., общинска собственост.

            Договорът да се сключи за срок от 5 /пет/ години при годишна наемна цена в размер на 3 306 лв. /три хиляди триста и шест лв./ без ДДС.

            Срокът за настаняването и другите условия за ползването на обекта да се уточнят в наемен договор, сключен между ОП СПИОПТ и наемателя.  

            Договорът да се сключи в срок от 7 дни от получаване на настоящата заповед.

            Настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително - мобилизационна подготовка”, на директора на ОП СПИОПТ  и на наемателя за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

свали като .pdf