Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХII в кв.52 по ПУП на с.Ябълково

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-770

 

гр.Димитровград, 27.05.2024 г.

 

          На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №36/30.11.2023 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 2 от 22.05.2024 г. от проведен търг за продажба на имоти, частна общинска собственост   

О П Р Е Д Е Л Я М:

           ХРИСТО БОНЧЕВ МИТЕВ, за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХII в кв.52 по ПУП на с.Ябълково, общ.Димитровград с площ 659,31 кв.м. при достигната тръжна цена в размер на 6040,00 лв. / шест хиляди и четиридесет лв./.

 Сумата от 5 420,00 лв. / пет хиляди четиристотин и двадесет лв./, следва да се внесе по сметка на Община Димитровград в „Пощенска банка” АД Димитровград - BIC    -    BPBIBGSF ;  IBAN - BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01; код  “вид плащане”: 44 56 00 – за земя, в едногодишен срок след влизане  в сила на настоящата заповед. Същата сума представлява разликата между достигнатата тръжна цена и внесения депозит от 620 лв. / шестотин и двадесет лв./

- 2.5% данък върху стойността на имота или  151,00 лв. /сто петдесет и един лв./ на основание чл.44 и 47 от Закона за местните данъци и такси, по посочената сметка на Община Димитровград - код  “вид плащане”:       44 25 00 – 2.5%  данък или в касата на общината.

- 100 лв. за договор, съгласно чл.44 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград - в касата на общината или по посочената сметка на Община Димитровград - код  44 70 00.

           Договорът да се сключи  в срок от 7 дни от заплащане на посочените суми.

       Въвеждането във владение на имота, вписването на договора и други условия, касаещи продажбата на имота да се уточнят в договора, сключен между Община Димитровград и купувача.      

Настоящата заповед да се обяви на участниците в търга и да се връчи на директора на дирекция “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” и на купувача   за сведение  и изпълнение.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред АС Хасково.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград