Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.295 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06- 779

 

гр. Димитровград, 27.05.2024 г.

 

            На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №174/29.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №7 от 22.05.2024 г. от проведен търг за продажба на имоти, частна общинска собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

            ХРИСТО АНДРЕЕВ МЕРДЖАНОВ, за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.295 по КК на Димитровград, кв.23 парцел V, на ул. „Седма” №7, в кв. Изток, с площ от 311 кв.м., при достигната тръжна цена в размер на 3 550, 00 лв. /три хиляди петстотин и петдесет лв./.

            Сумата от 3 190,00 лв. /три хиляди сто и деветдесет лв./, следва да се внесе по сметка на Община Димитровград:

            „Пощенска банка” АД Димитровград

            BIC – BPBIBGSF

IBAN – BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01

            Код „Вид плащане” – 44 56 00 – за земя

или на касата на Общината, в тригодишен срок след влизане в сила на настоящата заповед. Същата сума представлява разликата между достигнатата тръжна цена и внесения депозит от 360 лв. /триста и шестдесет лв./

- 2.5% данък върху стойността на имота или 88,75 лв. /осемдесет и осем лв. и 75 ст./ на основание чл. 44 и чл. 47 от Закона за местните данъци и такси, да се внесе по посочената сметка на Община Димитровград – код „Вид плащане” – 44 25 00 – 2.5% данък или в касата на общината.

- 100 лв. за договор, съгласно чл. 44 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград – в касата на общината или по посочената сметка на Община Димитровград – код „Вид плащане” – 44 70 00.

            Договорът да се сключи в срок от 7 дни от заплащане на посочените суми.

            Въвеждането във владение на имота, вписването на договора и други условия, касаещи продажбата на имота да се уточнят в договора, сключен между Община Димитровград и купувача.

Настоящата заповед да се обяви на участниците в търга и да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” и на купувача за сведение и изпълнение.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред АС Хасково.

 

 

 

ИВО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД