Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.258 по КК на Димитровград, ул.”Девета” №14

   130  Заповеди

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-06-105

 

гр.Димитровград,  25.01.2019 г.

 

         На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1089/29.11.2018 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол № 13 от 22.01.2019 г. от проведен търг за продажба на имоти, частна общинска собственост   

О П Р Е Д Е Л Я М:

           ЕМИЛ ЗДРАВКОВ ЕМИЛОВ за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.258 по КК на Димитровград, ул.”Девета” №14,  кв.Изток, община Димитровград с площ 263 кв.м. при достигната тръжна цена в размер на 2 714,40 лв. / две хиляди седемстотин и четиринадесет лева  и 40 ст./.

 Сумата от 2 434,40 лв. /две хиляди четиристотин тридесет и четири лв. и 40 ст./, следва да се внесе в касата на общината или по сметка на Община Димитровград в „Пощенска банка” АД Димитровград - BIC    -    BPBIBGSF ;  IBAN - BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01; код  “вид плащане”: 44 56 00 – за земя, в 3 годишен срок след влизане  в сила на настоящата заповед. Същата сума представлява разликата между достигнатата тръжна цена и внесения депозит от 280 лв. /двеста и осемдесет лв./

- 2.5% данък върху стойността на имота или  67.86 лв. /шестдесет и седем лв. и 86 ст. / на основание чл.44 и 47 от Закона за местните данъци и такси, по посочената сметка на Община Димитровград - код  “вид плащане”:       44 25 00 – 2.5%  данък или в касата на общината.

- 100 лв. съгласно чл.44 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград - в касата на общината.

           Договорът да се сключи  в срок от 7 дни от заплащане на посочените суми.

       Въвеждането във владение на имота, вписването на договора и други условия, касаещи продажбата на имота да се уточнят в договора, сключен между Община Димитровград и купувача.      

Настоящата заповед да се обяви на участниците в търга и да се връчи на директора на дирекция “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” и на купувача   за сведение  и изпълнение.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред АС Хасково.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

свали като .pdf