Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-1529

 

гр. Димитровград, 24.10.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение № 735/26.05.2022 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №8 от 20.10.2022 г. от проведен търг за продажба на имоти, частна общинска собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„БРАТЯ ЖЕЛЕВИ” ООД, ЕИК 126719203, представлявано от Йордан Ангелов Желев, за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 76087.54.66 по КК на с.Върбица, общ.Димитровград, местност”АНГОВИЯ БУНАР”, с площ от 1556 кв.м., при достигната тръжна цена в размер на 1 900,00 лв. / хиляда и деветстотин лв./

Сумата от 900,00 лв. /деветстотин лв./, следва да се внесе по сметка на Община Димитровград в „Пощенска банка” АД Димитровград:

BIC – BPBIBGSF

IBAN – BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01

Код „Вид плащане” – 44 56 00 – за земя

в срок от 14 дни след влизане в сила на настоящата заповед. Същата сума представлява разликата между достигнатата тръжна цена и внесения депозит от 1000 лв. /хиляда лв./

- 2.5% данък върху стойността на имота или 47,50 лв. /четиридесет и седем лв. и 50 ст./ на основание чл. 44 и чл. 47 от Закона за местните данъци и такси, да се внесе по посочената сметка на Община Димитровград – код „Вид плащане” – 44 25 00 – 2.5% данък или в касата на общината.

- 100 лв. за договор, съгласно чл. 44 от Наредба №10 на Общински съвет Димитровград – в касата на общината или по посочената сметка на Община Димитровград – код „Вид плащане” – 44 70 00.

Договорът да се сключи в срок от 7 дни от заплащане на посочените суми.

Въвеждането във владение на имота, вписването на договора и други условия, касаещи продажбата на имота да се уточнят в договора, сключен между Община Димитровград и купувача.

Настоящата заповед да се обяви на участниците в търга и да се връчи на директора на дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и ОМП” и на купувача за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред АС Хасково.

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД