Протокол от проведен на 29.01.2019г. търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, ЛФ 2019г., и заповед за определяне купувач на дървесината

   110  Заповеди

Протокол от проведен на 29.01.2019г. търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград, ЛФ 2019г., и заповед за определяне купувач на дървесината

свали като .pdf