Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на Димитровград

  З  А  П  О  В  Е  Д   №РД-06-804   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №75

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-359   Димитровград,  11.03.2024 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол №2 от 07.03.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №21

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-358   Димитровград,  11.03.2024 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол №1 от 07.03.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 06762.42.374 по КК на с.Бряст

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-369   гр. Димитровград, 12.03.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.930 по КК на Димитровград,

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 363   гр. Димитровград, 12.03.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.439 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 370   гр. Димитровград, 12.03.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.76 по КК на Димитровград,

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 371   гр. Димитровград, 12.03.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.352.23 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 364   гр. Димитровград, 12.03.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ Х – „за паркинг” в кв.25 по плана на с.Крепост, общ.Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-366   гр.Димитровград, 12.03.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1158/28.09.2023 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VIII в кв.11 по ПУП на с.Злато поле, общ.Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-367   гр.Димитровград, 12.03.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №131/25.01.2024 г. на Общински съвет Димитровград и…