Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VI-238 в кв.47 по ПУП на с.Воден, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-328   гр.Димитровград, 02.03.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1453/31.03.2011 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ II-254, отреден „за училище”, в кв.38 по КРП на с.Брод, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-325 гр.Димитровград, 02.03.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №954/26.04.2018 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №…

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на обект – Маса №73 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.,

З А П О В Е Д   № РД-06-344   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 7 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №59 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.,

З А П О В Е Д   № РД-06-343   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 6 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №55 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м

З А П О В Е Д   № РД-06-338   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 5 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на обект – Маса №50 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З А П О В Е Д   № РД-06-339   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 4 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на обект – Маса №29 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З А П О В Е Д   № РД-06-340   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 3 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за за спечелил търг за отдаване под наем на обект – Маса №20 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З А П О В Е Д   № РД-06-341   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 2 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем на обект – Маса №16 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

  З А П О В Е Д   № РД-06-342   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград и Протокол № 1 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси…

Заповед за за спечелил търг за отдаване под наем на ТЕРЕН в имот с идентификатор 21052.1015.303 по КК на гр.Димитровград, с площ 40 кв.м.

З А П О В Е Д   № РД-06-334   Димитровград, 02.03.2022 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 25.02.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…