Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 191.117 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Добрич

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-771   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 151.12 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Каснаково

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-772   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ ХII в кв.52 по ПУП на с.Ябълково

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-770   гр.Димитровград, 27.05.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №36/30.11.2023 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелила търг за продажба на общински недвижим имот УПИ VII-563 в кв.8 по ПУП на с.Радиево

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-773   гр.Димитровград, 27.05.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №789/28.07.2022 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ II-279  в кв.47 по ПУП на с.Черногорово

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-774   гр.Димитровград, 27.05.2024 г.             На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №174/29.02.2024 г. на Общински съвет Димитровград и…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №45

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-789   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол №4 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №37

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-790   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол №3 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №36

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-791   Димитровград,  27.05.2024 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол №2 от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Помещение на втори етаж в сградата на Кметство с.Радиево

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-786   Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №109/21.12.2023 г. на Общински съвет – Димитровград, Протокол №1  от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Помещение в сградата на Здравна служба с.Голямо Асеново

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-784   Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №109/21.12.2023 г. на Общински съвет – Димитровград, Протокол №3  от 22.05.2024 г. от проведения търг за отдаване…