Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ I-126 в кв.32 по ПУП на с.Светлина

З А П О В Е Д   № РД-06-627   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XXX-597 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово

З А П О В Е Д   № РД-06-633   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XXIX-596 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово

З А П О В Е Д   № РД-06-632   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XXVIII-595 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово

З А П О В Е Д   № РД-06-631   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XXVII-594 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово

З А П О В Е Д   № РД-06-630   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XXVI-593 в кв.46 по ПУП на с.Черногорово

З А П О В Е Д   № РД-06-629   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №157/23.02.2012 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Стая 108, на първи етаж в Административна сграда на бул.”Трети март” №1

З А П О В Е Д   № РД-06-618   Димитровград, 05.05.2022 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 4 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Стая 107, на първи етаж в Административна сграда на бул.”Трети март” №1

З А П О В Е Д   № РД-06-617   Димитровград, 05.05.2022 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 3 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Бивш Бутик 1 в Търговски комплекс, бул. „Раковски” 16 – I етаж

З А П О В Е Д   № РД-06-619   Димитровград, 05.05.2022 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 2 от 24.09.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Бивше ателие на театъра и помещение /бивша аптека/, на ул. „Елин Пелин” 1,

З А П О В Е Д   № РД-06-616 Димитровград, 05.05.2022 г.     На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 1 от 24.09.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост  …