Заповеди

Румяна Георгиева Иванова

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-483   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1357/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №10 от…

Живко Митев Тодоров

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-484   гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №58/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №9 от…

Минка Бончева Ангелова

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-474 гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 58/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №2 от…

Божидар Ангелов Митков

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-475 гр.Димитровград 05.03.2012г.            На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6  от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 58/2011г. на Общински съвет Димитровград и Протокол №1 от…