Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З А П О В Е Д   №РД-06-611   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №9 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 06762.42.9 по КК на с.Бряст

З А П О В Е Д   № РД-06-620   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 06762.5.6 по КК на с.Бряст

З А П О В Е Д   № РД-06-621   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.349 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 626   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №651/24.02.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.280 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 634   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №282/24.09.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.276 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 625   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №651/24.02.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.150 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 623   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №651/24.02.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.112 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 624   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №651/24.02.2022…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 21052.1008.233 КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-622   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот УПИ XII-122 в кв.16 по ПУП на с.Райново

З А П О В Е Д   № РД-06-628   гр.Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл.48 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество, чл.35 ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение №1789/30.07.2015 г. на Общински съвет Димитровград и Протокол…