Заповеди

Заповед за за спечелил търга за отдаване под наем на Терен  - част от имот с идентификатор 21052.1011.4 по КККР на Димитровград

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-1049   Димитровград, 12.07.2024 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Протокол №8 от 10.07.2024 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…

Заповед за за спечелил търг за продажба на лек автомобил ВАЗ 21310

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06- 1047 гр.Димитровград,  12.07.2024 г.             На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21 , ал.1 от ЗОС, чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имущество и Протокол №3 от…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот - Селскостопанско летище с.Горски извор

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-995   гр. Димитровград, 05.07.2024 г.               На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.295 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 779   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелили търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.285 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 775   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.282 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 776   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.220 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 777   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на ½ /една втора идеална част/ от общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.206 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 780   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.37 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 778   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…

Заповед за спечелила търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.9 по КК на Димитровград

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06- 781   гр. Димитровград, 27.05.2024 г.               На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение…