Уведомление за инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Уведомлението за инвестиционно предложение "Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 Kv  от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с.Целина, общ.Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция "Димитровград" в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр.Димитровград, обл. Хасково, с възложител "Електроенергиен системен оператор" ЕАД можете да видите тук.

Файлове: