Уведомление за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172, местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост "

Уведомлението за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172,  местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост ", общ. Димитровград, обл. Хасково можете да видите тук.

Файлове: