Уведомление за инвестиционно намерение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС.

Уведомлението за инвестиционно намерение за  “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС в поземлен имот с идентификатор №21052.1012.198, гр.Димитровград” с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД, можете да видите тук.

Файлове: