Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" в с.Странско, общ.Димитровград. обл. Хасково

Уведомлението за инвестиционно намерение  за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши"  в поземлен имот  с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Витамикс-3" ООД можете да видите тук.

Файлове: