Уведомление за инвестиционно намерение “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”

Уведомлението за инвестиционно намерение  “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”, в ПИ №21052.1010.293 по КК на гр.Димитровград, кв.Марийно от БРОНКС ГРУП ЕООД можете да видите тук.

Файлове: