Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз" в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград. гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз"  в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград с възложител Рамо Дуранов Дуранов.

Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград с възложител Апостол Статев.

Уведомление за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград, с възложител Апостол Статев.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал, ресторант с хотелска част и търговски обект с офис и бар с възложител Емил Велев, гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал в имот с идентификатор 39668.210.1,  ресторант с хотелска част в имот с идентификатор 39668.208.2, и търговски обект с офис и бар в имот с идентификатор 39668.208.5  по КК на с.Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител…

Информация по Приложение №2 относно инвестиционно предложение за : "Мини мандра за производство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване" в ПИ №575008, с. Крепост, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Информация по Приложение №2 относно инвестиционно предложение за : "Мини мандра за производство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване" в ПИ №575008, с. Крепост, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител ЗП Янаки Петров Митев.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на на с.Крепост, община Димитровград, обл.Хасково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на на с.Крепост, община Димитровград, обл.Хасково с възложител "ФИДЛЪР" ООД, гр.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на с.Крепост, община Димитровград, обл.Хасково"

Уведомление за инвестиционно намерение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на с.Крепост, община Димитровград, обл.Хасково"

Уведомление за инвестиционно предложение "Мини мандра за произдводство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване в ПИ 575008, землището на с.Крепост, общ.Димитровград".

Уведомление за инвестиционно предложение "Мини мандра за произдводство на млечни продукти и закупуване на необходимото технологично оборудване в ПИ 575008, землището на с.Крепост, общ.Димитровград".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "ОРГАНИК ЛЕНД" ООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса" с възложител "ОРГАНИК ЛЕНД" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на с.Крепост, община Димитровград на "ФИДЛЪР" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Бензиностанция с паркинг в имот 39668.57.53, местност "Чифлика" по КК на с.Крепост, община Димитровград на "ФИДЛЪР" ООД, гр.Хасково.