Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" в ПИ 21052.1013.110 идентичен с УПИ XXXVIII в кв.130-Б по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител ЕТ "МАРКЕТ МЕЙКЪР- Галя Павлова"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране , съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни…

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград с възложител "АКВА ВИТА СПА" ЕООД, с.Минерални бани.

Уведомление за ИП "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон"

Уведомление за инвестиционно предложение  "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон" с възложител Иван Павлов.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в Склад за препарати за растителна защита" в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в склад за препарати за растителна защита" находящ се в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград, с възложител ЕТ "Витен-Тенчо Златев".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение "Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36 по плана на с.Горски извор, общ.Димитровград

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение "Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36  по плана на с.Горски извор, общ.Димитровград, с възложител Апостол Статев.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз" в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград. гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Автосервиз"  в УПИ III-45, "За автокомплекс", ПИ 21052.338.45 в кв.605 по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград, Общ.Димитровград с възложител Рамо Дуранов Дуранов.

Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград с възложител Апостол Статев.

Уведомление за инвестиционно предложение " Цех за трушии" в УПИ XXI-589, кв.36, по плана на с.Горски Извор, общ.Димитровград, с възложител Апостол Статев.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал, ресторант с хотелска част и търговски обект с офис и бар с възложител Емил Велев, гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Конна база" включваща обор и къща за персонал в имот с идентификатор 39668.210.1,  ресторант с хотелска част в имот с идентификатор 39668.208.2, и търговски обект с офис и бар в имот с идентификатор 39668.208.5  по КК на с.Крепост, общ. Димитровград, обл. Хасково с възложител…