Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково".

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково".

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на  нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086,164,6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково"

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086.164.6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково" на "ПИМК ИНВЕСТ" АД, с.Труд, обл.Пловдив.

Уведомление за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград

Уведомление за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград с Възложител Община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе аперитив - самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 41.1.1"

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе  аперитив - самостоятелен обект в  сграда с кадастрален номер 41.1.1", с Възложител Антон Петков Ангелов, с.Скобелево.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Търговски комплекс и офиси" в ПИ 21052.1013.110 идентичен с УПИ XXXVIII в кв.130-Б по ПУП-ПРЗ на гр.Димитровград с възложител "БЕЛДОГ" ЕООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител ЕТ "МАРКЕТ МЕЙКЪР- Галя Павлова"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране , съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни…

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Хотел и складов обект в имот с идентификатор 39668.17.12(017012), местност "Чуките", в землището на с.Крепост, общ.Димитровград с възложител "АКВА ВИТА СПА" ЕООД, с.Минерални бани.

Уведомление за ИП "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон"

Уведомление за инвестиционно предложение  "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА, ИУМПС, опаковки, пластмаси, хартия и картон" с възложител Иван Павлов.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в Склад за препарати за растителна защита" в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна предназначението на склад за съхранение на селскостопанска продукция в склад за препарати за растителна защита" находящ се в ПИ 21539.137.43, с.Добрич, общ.Димитровград, с възложител ЕТ "Витен-Тенчо Златев".