Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Цех за хидробластиране" в поземлен имот № 21052.1012.119 по КК на гр. Димитровград /УПИ I-119,26, кв.800/, обл. Хасково с възложител "ЗКИ-ВОЛТА" ООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Цех за хидробластиране" в поземлен имот № 21052.1012.119 по КК на гр. Димитровград /УПИ I-119,26, кв.800/, обл. Хасково с възложител "ЗКИ-ВОЛТА" ООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Хасково и гр.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Ситигаз България" ЕАД

Уведомление за инвестиционно предложение за "Разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Хасково и гр.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Ситигаз България" ЕАД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в с.Ябълково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в с.Ябълково.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" с възложител Николай Кръстев

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" с възложител Николай Кръстев

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в поземлен имот с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Кравеферма за свободно групово отглеждане на 100 броя крави за мляко" в поземлен имот с идентификатор 87076.300.30 по КККР на с.Ябълково, общ. Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково".

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково".

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна на мястото на търговско измерване чрез изграждане на  нов БКТП 630kVA/20/0.4kV", местонахождение: ПИ 97076.164.6 стар номер 0000220, землището на с.Ябълково, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086,164,6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково"

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086.164.6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково" на "ПИМК ИНВЕСТ" АД, с.Труд, обл.Пловдив.

Уведомление за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград

Уведомление за инвестиционно предложение "Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения", УПИ IV, кв.11а в гр.Димитровград с Възложител Община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе аперитив - самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 41.1.1"

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект "Промяна предназначението на аптека в кафе  аперитив - самостоятелен обект в  сграда с кадастрален номер 41.1.1", с Възложител Антон Петков Ангелов, с.Скобелево.