Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XI-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XI-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172, местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост "

Уведомление за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172,  местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост ", общ. Димитровград, обл. Хасково. 

Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир", в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ магазин с пристройка на един етаж с обособяване на 3 броя магазини за промишлени стоки" на "БИЕН" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуващ магазин с пристройка на един етаж с обособяване на 3 броя магазини за промишлени стоки" на "БИЕН" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за промяна предназначението на "Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на гр.Димитровград, представляващ търговски обект магазин за нехранителни стоки в бистро" от КЛУБ КОРНЕР.

Уведомление за инвестиционно намерение за промяна предназначението на "Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на гр.Димитровград, представляващ търговски обект магазин за нехранителни стоки в бистро" находящ се в ПИ 21052.1015.278.2 по КК на гр.Димитровград, самостоятелен обект с идентификатор 21052.1015.278.2.32 по КК на града, сграда с кадастрален №973…

Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД.

Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на "Складова база за промишлени стоки с шоурум" в поземлен имот №39668.142.1469 по КК  в землище на с. Крепост, общ. Димитровград с възложител на ВЕРТЕКС ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград, обл. Хасково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в кв. Черноконево, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" .

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на локомотивно вагонно ремонтно депо и водовземане от един брой съществуващ тръбен  кладенец в ПИ 87086.164.6 по КК на с.Ябълково, общ.Димитровград" .