Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши" в с.Странско, общ.Димитровград. обл. Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение  за "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши"  в поземлен имот  с идентификатор 69691.32.53 по КККР на с.Странско, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Витамикс-3" ООД.

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за ОВОС относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново

Информация по Приложение №2 към чл.6 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС  относно инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м. Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково"

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фот

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 2 MW разположена върху съществуващи производствени сгради в предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили в ПИ 39668.149.50 - Етап I и фотоволтаична електрическа централа с мощност 1 MW монтирана наземно в ПИ 39668.149.50 - с.Крепост, общ.Димитровглрад -…

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в с. Ябълково, Община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Обект: "Преустройство на гараж с работилница в магазин за пакетиране на хранителни стоки" в УПИ XV-995, кв.81 по ПУП на с.Ябълково, Община Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. "

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обор за 228 крави, доилен център и родилни боксове в поземлен имот с идентификатор 15792.57.32, м.Стопански двор, с.Голямо Асеново, общ.Димитровград, обл. Хасково. "

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XI-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XI-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на обект: "МАГАЗИНИ"" в УПИ XII-87, кв. 120, гр.Димитровград, обл. Хасково на СИТИ ГРУП ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172, местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост "

Уведомление за инвестиционно намерение "Задание за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на общински поземлен имот с идентификатор №39668.151.172,  местност "Далъмазар" по кадастралната карта на землище с.Крепост ", общ. Димитровград, обл. Хасково. 

Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба, за свободна консумация и спортен риболов" в язовир", в землището на с.Светлина, местност "в село" - имот с идентификатор 65574.25.104, общ.Димитровград, обл. Хасково.