Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения" в с.Крепост.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Складова база за промишлени стоки, офис, автодиагностичен център и санитарно-битови помещения" в с.Крепост.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на питейно-противопожарен водопровод, местонахождение: ПИ №21052.1010.6615 по КК на гр. Димитровград, Източна индустриална зона Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за ИП за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство"

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производство на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление…

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД На основание чл.115,ал.2 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл.112, ал.3, т.1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на…

Информация по Приложение 2 към чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автоматизирана система за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши".

Информация по Приложение 2 към чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автоматизирана система  за капково напояване с филтриращо-торосмесващ възел и резервоар за вода и закупуване на хидрокулер за охлаждане на череши".

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на обект "Изместване на КНС "Димитър Благоев", КНС "Толбухин" и КНН 124 "ЕНДИ" от п/ст Димитровград в частта си , преминаващи през имоти 21052.1016.483, 2105.1016.485, местонахождение ПИ №21052.1016.450, ПИ №21052.1016.462, ПИ №21052.1016.483 по КК на гр.Димитровград, община Димитровград, обл. Хасково

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение с възложител "КОКО" ООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Изграждане на 6 броя оранжерии с автономна ФЕЦ сервизно помещение  и  система за капково напояването с резервоар за вода в ПИ 69691.39.387; създаване на трайни насаждения с череши с опорна конструкция,  автоматизирана система за капково напояване и резервоар…

ИП за "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39668.76.401 по плана на с.Крепост, Община Димитровград с цел застрояване на сграда за цех за производство на пергулни системи от готови алуминиеви и метални конструкции.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 39668.76.401 по плана на с.Крепост, Община Димитровград с цел застрояване на сграда за цех за производство на пергулни системи от готови алуминиеви и метални конструкции" с възложител Анна Иванова

Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград", с възложител Община Димитровград

Уведомление за инвестиционно предложение за "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на междуучилищен център в "Къща на изкуствата", гр.Димитровград",  с възложител Община Димитровград