Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград

Уведомление за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград

Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м.Герен дору - между кадастрални райони №№ 336.337 и 335, и 338, и връзка с улична мрежа на кв.Габера по КК на гр.Димитровград.

Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м.Герен дору - между кадастрални райони №№ 336.337 и 335, и 338, и връзка с улична мрежа на кв.Габера по КК на гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2064 "Благоев", гр.Димитровград, бул.Д.Благове №26, вх.Г.

Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2064 "Благоев", гр.Димитровград, бул.Д.Благове №26, вх.Г.

Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2077 "Планета", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №15

Уведомление за инвестиционно намерение на МАКС ТЕЛЕКОМ за преустройство на съществуваща базова станция №2077 "Планета", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №15

Уведомление за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А.

Уведомление за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А.

"Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси " към обект "Цех за производство на смесени торове" с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград

"Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси "към обект "Цех за производство на смесени торове"  с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград.

Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 1490 4, 149015, м. "Гола Чука" землището на с.Крепост, община Димитровград и инвест. проект за изграждане на предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 149014, 149015, м. "Гола Чука", землището на с.Крепост, община Димитровград и инвестиционен проект за изграждане на предприятие за асамблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили" с възложители Марияна Христова, Кристиана Василева-Пенкова, Бончо…

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 21052.1007.87, гр.Димитровград, кв.Марийно.

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"