Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А.

Уведомление за инвестиционно намерение на "МАКС ТЕЛЕКОМ" ООД за преустройство на съществуваща базова станция №2080 "Пазара", гр.Димитровград, бул.Г.С.Раковски №3, вх.А.

"Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси " към обект "Цех за производство на смесени торове" с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград

"Изграждане на инсталация за пълнене на смесен тор в биг бегси "към обект "Цех за производство на смесени торове"  с възложител "НЕОХИМ" АД Димитровград.

Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 1490 4, 149015, м. "Гола Чука" землището на с.Крепост, община Димитровград и инвест. проект за изграждане на предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изготвяне на комплексна инициатива по чл.150 от ЗУТ за ПУП-ИПЗ за ПИ 149012, 149013, 149014, 149015, м. "Гола Чука", землището на с.Крепост, община Димитровград и инвестиционен проект за изграждане на предприятие за асамблиране (сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили" с възложители Марияна Христова, Кристиана Василева-Пенкова, Бончо…

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 21052.1007.87, гр.Димитровград, кв.Марийно.

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"

Уведомление за инвестиционно намерение за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци" в гр. Димитровград, кв.Марийно, имот с идентификатор 21052.1007.87 от СИРИУС СТАР БГ, гр.Русе.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци" в гр. Димитровград, кв.Марийно, имот с идентификатор 21052.1007.87 на СИРИУС СТАР БГ, гр.Русе.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД: Изграждане на обект "Външно електрозахранване на базова станция на Теленор №6107, находящо се в имот 065047, с.Добрич

Изграждане на обект "Външно електрозахранване на базова станция на Теленор №6107, находящо се в имот 065047, с.Добрич, общ. Димитровград, обл.Хасково

Инвестиционно намерение "Изграждане на сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" в землището на с.Крепост

Информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение "Изграждане на сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" в поземлени имоти с №000795 и 000796 в землището на с.Крепост, общ.Димитровград 

Инвестиционно намерение "Обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор-хоросан" в УПИ XVII-3788, кв.166 по ПРЗ на гр.Димитровград.

Информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за Инвестиционно намерение "Обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор-хоросан в УПИ XVII-3788, кв.166 по ПРЗ на гр.Димитровград.