Уведомления за инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение от "Хоризонт Рент" ЕООД, гр.Плевен, относно:"Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води в поземлен имот №149050, м."Голата чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

     Инвестиционно намерение от "Хоризонт Рент" ЕООД, относно:"Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални води в поземлен имот №149050, м."Голата чука",землището на с.Крепост, общ.Димитровград, Предприятие за асемблиране(сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на Външно кабелно електрозахранване на базова станция №6107, находяща се в с.Добрич, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на Външно кабелно електрозахранване на базова станция №6107, находящя се в с.Добрич, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Инвестиционно намерение на АПИ за:Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-663 "Чирпан-Симеоновград".

Инвестиционно намерение на АПИ за:"Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-663 "Чирпан - Симеоновград" в участъци  от км+0+00 до 15+220, от км15+220 до км 28+913.25, от км+31+742 до км 33+364.30, от км 34+600 до км 54+835.61 можите да видите тук.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на имоти с №№ 086006,086008, 086009, 087015 в с. Крепост.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на имоти с №№ 086006,086008, 086009, 087015 и закупуване на техника за обработка на съществуващи трайни насаждения в землището на с. Крепост, общ.Димитровград с…

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на АСА ООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на АСА ООД за "Търговски обекти и заведения за бързо хранене".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД за "Добавяне на дейност с код D9 на площадка за съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 21052.100.87.87, гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на "Търговски обекти и заведение за бързо хранене" с възложител "АСА" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на "Търговски обекти и заведение за бързо хранене" находящи се в ПИ с идентификатор 21052.1015.2350 по КК на гр.Димитровград, обл. Хасково с възложител "АСА" ООД.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево с възложител "БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ" ЕООД.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. Герен Дору, кв.Габера, гр.Димитровград."

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. "Герен Дору" между кадастрални райони №№ 336.337 и 335 и 338, и връзка с уличната мрежа на кв. Габера по КК на гр.Димитровград" / засягащ общински имоти с предназначение полски пътища с кадастрални номера…