Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" в язовир в с.Долно Белево с възложител "БУЛ ЛЕС ИНВЕСТ" ЕООД.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. Герен Дору, кв.Габера, гр.Димитровград."

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно намерение "Идеен проект за улична регулация м. "Герен Дору" между кадастрални райони №№ 336.337 и 335 и 338, и връзка с уличната мрежа на кв. Габера по КК на гр.Димитровград" / засягащ общински имоти с предназначение полски пътища с кадастрални номера…

Уведомление за инвестиционно намерение за "Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води" в поземлен имот №149050, м.Голата чука, землището на с.Крепост, общ.Димитровград на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации

Уведомление за инвестиционно намерение от "Хоризонт Рент ЕООД" за "Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води" в поземлен имот №149050, м.Голата чука, землището на с.Крепост, общ.Димитровград на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили.

Уведомление за инвестиционно намерение на "ИНДИ-2015", гр.Хасково за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов"

Информация по Приложение №2, чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно инвестиционно намерение за "Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов" на "ИНДИ-2015", гр.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение от "СТАВИО" ООД за Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 21052.339.38 и 21052.339.39, м.Дурхана, гр.Димитровград с цел отреждането на имотите за "производствени и складови дейности".

Уведомление за инвестиционно намерение от "СТАВИО" ООД за Изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 21052.339.38 и 21052.339.39, м.Дурхана, гр.Димитровград с цел отреждането на имотите за "производствени и складови дейности".

Уведомление за инвестиционно предложение:"Изграждане на Базова станция №6278 върху съществуваща кула, находяща се в поземлен имот №055089 в землището на с.Крум, общ.Димитровград, обл.Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение:"Изграждане на Базова станция № 6278 върху съществуваща кула в поземлен имот № 055089 в землището на с.Крум, общ.Димитровград, обл.Хасково".

Уведомление за инвестиционно предложение на "Кариер" ЕООД за "АВТОКОМПЛЕКС" в пи.21052.1.103 - местност "Голямата чука" землището на гр.Димитровград , обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно предложение на "Кариер" ЕООД за "АВТОКОМПЛЕКС" в пи.21052.1.103 - местност "Голямата чука" землището на гр.Димитровград , обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение от ЕМЕС ОЛИВИЕ ЕООД за "Изграждане на склад за хранителни стоки и разфасовка на маслини" в поземлен имот с №149049 в местност "Голата Чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград

Уведомление за инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на базова станция №6352 в имот с УПИ VII-246, кв.35 по плана на с.Странско, ул. "Атанас Узунов" №12, общ.Димитровград