Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост" на ВиК ООД, гр.Димитровград

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост" на ВиК ООД, гр.Димитровград

Уведомление за инвестиционно намерение на "Агенция пътна инфраструктура" за изграждане на "Кръгово кръстовище при км. 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково"

Уведомление за инвестиционно намерение на "Агенция пътна инфраструктура" за изграждане на "Кръгово кръстовище при км. 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково" 

Уведомление за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма" в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич.

Уведомление за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма"в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор" на "БОКАН" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор", с възложител "БОКАН" ООД. 

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара"

Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград.

Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград.

Инвестиционно намерение "Електрификация на гара Димитровград товарна гара" на "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Инвестиционно намерение "Електрификация на гара Димитровград товарна гара" на "Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Инвестиционно намерение на "МИКС-ПН" ЕООД за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" в с.Върбица, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Инвестиционно намерение "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на "МИКС-ПН" ЕООД в с.Върбица с ЕКАТТЕ 76087, Общ.Димитровград, обл. Хасково.

Инвестиционно намерение на "БОКАН" ООД за "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор".

Инвестиционно намерение на "БОКАН" ООД за "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор".

Инвестиционно намерение на "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД за "Добавяне на кодове и количества отпадъци на площадка за съхранение на отпадъци гр.Димитровград, кв.Марийно", имот с идентификатор 21052.1007.87.

Инвестиционно намерение на "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД за "Добавяне на кодове и количества отпадъци на площадка за съхранение на отпадъци гр.Димитровград, кв.Марийно", имот с идентификатор 21052.1007.87.