Уведомления за инвестиционни намерения

Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград.

Инвестиционно намерение на "Теленор Блгария" ЕАД за "Изграждане на базова станция №6067 с местоположение:УПИ Х-197 в кв.16 по ПУП на с.Светлина, ЕКАТТЕ 65574, община Димитровград.

Инвестиционно намерение "Електрификация на гара Димитровград товарна гара" на "Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Инвестиционно намерение "Електрификация на гара Димитровград товарна гара" на "Национална компания "Железопътна инфраструктура".

Инвестиционно намерение на "МИКС-ПН" ЕООД за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" в с.Върбица, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Инвестиционно намерение "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на "МИКС-ПН" ЕООД в с.Върбица с ЕКАТТЕ 76087, Общ.Димитровград, обл. Хасково.

Инвестиционно намерение на "БОКАН" ООД за "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор".

Инвестиционно намерение на "БОКАН" ООД за "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор".

Инвестиционно намерение на "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД за "Добавяне на кодове и количества отпадъци на площадка за съхранение на отпадъци гр.Димитровград, кв.Марийно", имот с идентификатор 21052.1007.87.

Инвестиционно намерение на "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД за "Добавяне на кодове и количества отпадъци на площадка за съхранение на отпадъци гр.Димитровград, кв.Марийно", имот с идентификатор 21052.1007.87.

Инвестиционно предложение от "Хоризонт Рент" ЕООД, гр.Плевен, относно:"Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води в поземлен имот №149050, м."Голата чука", землището на с.Крепост, общ.Димитровград.

     Инвестиционно намерение от "Хоризонт Рент" ЕООД, относно:"Изграждане на локална пречиствателна станция за битово-фекални води в поземлен имот №149050, м."Голата чука",землището на с.Крепост, общ.Димитровград, Предприятие за асемблиране(сглобяване) на кабелни инсталации за автомобили.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на Външно кабелно електрозахранване на базова станция №6107, находяща се в с.Добрич, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД за "Изграждане на Външно кабелно електрозахранване на базова станция №6107, находящя се в с.Добрич, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Инвестиционно намерение на АПИ за:Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-663 "Чирпан-Симеоновград".

Инвестиционно намерение на АПИ за:"Основен ремонт (рехабилитация) на Път III-663 "Чирпан - Симеоновград" в участъци  от км+0+00 до 15+220, от км15+220 до км 28+913.25, от км+31+742 до км 33+364.30, от км 34+600 до км 54+835.61 можите да видите тук.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на имоти с №№ 086006,086008, 086009, 087015 в с. Крепост.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване на имоти с №№ 086006,086008, 086009, 087015 и закупуване на техника за обработка на съществуващи трайни насаждения в землището на с. Крепост, общ.Димитровград с…

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на АСА ООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на АСА ООД за "Търговски обекти и заведения за бързо хранене".