Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "Неохим АД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности в имот с идентификатор 21052.1012.92 по КК на гр.Димитровград, с възложител "Неохим АД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на "Ивонс Метал" ЕООД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение "Площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, на излезли от употреба моторни превозни средства, на отпадъци от опаковки…

Уведомление за инвестиционно намерение "Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на уличното осветление в гр.Димитровград, с цел подобряване на енергийната ефективност.

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на уличното осветление в гр.Димитровград, с цел подобряване на енергийната ефективност".

Уведомление за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес: Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес:  Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на: отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки.

Уведомление за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на: отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки.

Уведомление за инвестиционно намерение "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Странджа" засягаща землища на с.Брод, с.Голямо Асеново и с.Долно Белево, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Странджа" засягаща землища на с.Брод, с.Голямо Асеново и с.Долно Белево, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена Кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение на Неохим АД, гр.Димитровград за "Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности".

Уведомление за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново електромерно табло в източна имотна граница на УПИ I - 555,557 с.Радиево.

Уведомление за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново /подменено/ електромерно табло монтирано но мястото на съществуващо ЕТ до източна имотна граница на УПИ I - 555,557 на с.Радиево, общ.Димитровград на ЕВН "България ЕР"…