Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на СИРИУС СТАР БГ ЕООД за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 21052.1007.87, гр.Димитровград, кв.Марийно.

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, Димитровград за "Пречиствателно съоръжение за инфилтрирани води" от обект "Депо за опасни и неопасни производствени твърди отпадъци"

Уведомление за инвестиционно намерение за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци" в гр. Димитровград, кв.Марийно, имот с идентификатор 21052.1007.87 от СИРИУС СТАР БГ, гр.Русе.

Уведомление за инвестиционно намерение за "Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци" в гр. Димитровград, кв.Марийно, имот с идентификатор 21052.1007.87 на СИРИУС СТАР БГ, гр.Русе.

Инвестиционно намерение на Теленор България ЕАД: Изграждане на обект "Външно електрозахранване на базова станция на Теленор №6107, находящо се в имот 065047, с.Добрич

Изграждане на обект "Външно електрозахранване на базова станция на Теленор №6107, находящо се в имот 065047, с.Добрич, общ. Димитровград, обл.Хасково

Инвестиционно намерение "Изграждане на сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" в землището на с.Крепост

Информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение "Изграждане на сграда за съхранение и ремонт на селскостопанска техника" в поземлени имоти с №000795 и 000796 в землището на с.Крепост, общ.Димитровград 

Инвестиционно намерение "Обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор-хоросан" в УПИ XVII-3788, кв.166 по ПРЗ на гр.Димитровград.

Информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за Инвестиционно намерение "Обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор-хоросан в УПИ XVII-3788, кв.166 по ПРЗ на гр.Димитровград.