Уведомления за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес: Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково

Уведомление за инвестиционно намерение "Приемно-предавателна станция №6279 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД и преустройство на Приемно-предавателна станция №PD2223 на БТК ЕАД, на адрес:  Сграда с ИД:21052.339.24.2, м. "Дурхана", гр.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на: отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки.

Уведомление за инвестиционно намерение на ИВОНС МЕТАЛ ЕООД за реализиране на площадка за събиране и съхранение на: отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ИУМПС и отпадъци от опаковки.

Уведомление за инвестиционно намерение "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Странджа" засягаща землища на с.Брод, с.Голямо Асеново и с.Долно Белево, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл. Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Странджа" засягаща землища на с.Брод, с.Голямо Асеново и с.Долно Белево, гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена Кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение "Външно кабелно захранване на ново изградена кравеферма" в имот №123018 местност Дервен Алан, по плана на с.Крепост, общ.Димитровград на "ДЖОРДАН ФЕРМА" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение на НЕОХИМ АД, гр.Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение на Неохим АД, гр.Димитровград за "Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности".

Уведомление за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново електромерно табло в източна имотна граница на УПИ I - 555,557 с.Радиево.

Уведомление за инвестиционно намерение "Проектиране изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелна линия до 1 kV по съгласувано трасе от ТНН на ТП №4 с.Радиево до ново /подменено/ електромерно табло монтирано но мястото на съществуващо ЕТ до източна имотна граница на УПИ I - 555,557 на с.Радиево, общ.Димитровград на ЕВН "България ЕР"…

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица" с възложител Областна администрация Хасково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан, Ябълково и Сталево, общ.Димитровград" с възложител Областна администрация…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, с.Нова Надежда и ПИ 109002 в с.Райново.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на преместваеми обекти "Кула за снимане на редки видове" в ПИ 000033, с.Нова Надежда и ПИ 109002 в с.Райново".

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково.

Уведомление за инвестиционно намерение "Цех за добив, преработка и пакетиране на пчелни продукти" в  с.Бряст, Община Димитровград, обл.Хасково.