Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД.

Информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение  "Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумолатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки и излезли от…

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на с.Крепост, община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на складово стопанство и фотоволтаична централа с инсталирана мощност 4.9MW, разположени на територията на ПИ 39668.148.11, 39668.148.12 и 39668.148.13 в землището на  с.Крепост, община Димитровград.

Уведомление за инвестиционно намерение за “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС.

Уведомление за инвестиционно намерение за  “Обособяване на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; ИУЕЕО и предварително третиране на ОЧЦМ, метални опаковки и ИУМПС в поземлен имот с идентификатор №21052.1012.198, гр.Димитровград” с възложител "ФАВОРИТ МЕТАЛС" ЕООД.

Уведомление за инвестиционно намерение за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница” с възложител Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура.

Уведомление за инвестиционно намерение  за “Удвояване на участъци от жп линията Крумово - Свиленград - Турска граница”  с възложител  Държавно предприятие "Национална компания железопътна структура.

Уведомление за инвестиционно намерение “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД. ”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от гориво биогаз на площадката на ТЕЦ "Марица 3” АД ”

Уведомление за инвестиционно намерение “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали, ИУМПС, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” 

Уведомление за инвестиционно намерение изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Уведомление за инвестиционно намерение  изграждане на обект “Промяна предназначението на "Кафе със сенник в магазин за пакетирани стоки” с Възложител Катя Славчева Кабакова

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител Хашар Велиев Смаилов

Уведомление за инвестиционно намерение  за изграждане на обект: “Промяна предназначението на гараж с работилница в магазин за пакетирани хранителни стоки на основание чл. 147 А от ЗУТ” с Възложител  Хашар Велиев Смаилов

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на обект: “ Промяна предназначението на бистро в търговски обект на основание чл.147 А от ЗУТ ”

Уведомление за инвестиционно намерение  за изграждане на обект: “ Промяна предназначението на бистро в търговски обект на основание чл.147 А от ЗУТ ” на ИНДЖОВИ СПРИНГ ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”

Уведомление за инвестиционно намерение  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия” в с.Радиево, Община Димитровград”